Γενικά Οικονομία

ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΩΡΑ ΚΛΕΙΝΕΙ Η ALPHA BANK !! ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ!

Οικονομία7xbjcsv9

Μείωση του αριθμού των καταστημάτων στην Ελλάδα καθώς και του αριθμού των εργαζομένων και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό προβλέπει το αναθεωρημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης της Alpha Bank που εγκρίθηκε χθες από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG Comp) της Κομισιόν.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου, οι κύριες δεσμεύσεις που έχουν συμπεριληφθεί στο αναθεωρημένο σχέδιο αναδιαρθρώσεως 2015 περιλαμβάνουν τα εξής:
– Τη μείωση των συνολικών δαπανών της τραπέζης στην Ελλάδα (τραπεζικές και μη τραπεζικές δραστηριότητες).
– Τη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως μέσω του εξορθολογισμού του κόστους των καταθέσεων στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπ” όψιν τις εκάστοτε μακροοικονομικές συνθήκες.
– Την περαιτέρω ενδυνάμωση του ισολογισμού της τραπέζης.
– Τη μείωση του αριθμού των καταστημάτων της τραπέζης στην Ελλάδα.
– Τον περιορισμό του αριθμού των εργαζομένων της τραπέζης στην Ελλάδα σε τραπεζικές ή μη δραστηριότητες.
– Τον περιορισμό του μεγέθους του χαρτοφυλακίου στοιχείων ενεργητικού των δραστηριοτήτων εξωτερικού της τραπέζης.
– Τον περιορισμό παροχής πρόσθετων κεφαλαίων σε θυγατρικές του εξωτερικού.
– Την αποεπένδυση από χαρτοφυλάκιο αξιογράφων εισηγμένων και μη εισηγμένων εταιριών (πλην ορισμένων περιπτώσεων).
– Τη μείωση του χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών συμμετοχών.
– Τον περιορισμό στην αγορά κινητών αξιών με πιστοληπτική διαβάθμιση κατώτερη των επενδυτικών ορίων.
– Την υιοθέτηση κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με την πιστωτική πολιτική του ομίλου, και το πλαίσιο εταιρικής διακυβερνήσεως.
– την τήρηση ανώτατου ορίου ως προς τις συνολικές ετήσιες αποδοχές (μισθό, ασφαλιστική εισφορά, επίδομα παραγωγικότητας) που η τράπεζα μπορεί να παρέχει σε οποιοδήποτε εργαζόμενο ή διευθυντικό στέλεχος.


Αφήστε ένα σχόλιο